İSEV'DEN SİYONİST İŞGALE TEPKİ

Kudüs ve Mescid-i Aksa Dinen ve Tarihen Bizimdir 

Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olduğu Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilir: “Kendisine
ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan
çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O,
hakkıyla işiten ve hakkıyla görendir” (İsra, 1).
Bu ayet-i kerime de Mescid-i Aksa’nın ve etrafının Kudüs’ün mübarek kılındığı bildirilir. Peygamber
Efendimiz (sav)’in buradan “Miraç”a çıkması da bu bölgenin bizim için ne kadar mühim bir
konumda olduğunu göstermektedir. Kaldı ki burası Müslümanların ilk kıblesidir.
Kudüs’ün, Hz.Ömer (r.a) zamanında Hıristiyanların elinden alındığı 638 tarihinden 1916 tarihine
kadar geçen yaklaşık 1200 yıl burası Müslümanların hâkimiyetinde kalmıştır. Sadece I. Haçlı
Seferi’nde Kudüs bir süre (80 küsur yıl) Hıristiyanların eline geçmiş fakat Selahattin Eyyübi
tarafından 1187 tarihinde tekrar ele geçirilmiştir.
Hz. Ömer (r.a) devrinden sonra, Memluklular, Eyyubiler, Selçuklular ve son olarak da Osmanlılar
tarafından barış ve huzur içinde idare edilen Kudüs, bugün Siyonistler tarafından zulüm ve
gözyaşının eksik olmadığı bir bölge haline gelmiştir.
İslamiyet’in doğuşundan önce Kudüs için birbirleriyle boğuşan, bu uğurda katliamlar yapan Yahudi
ve Hıristiyanlar, bugün birlikte Müslümanlara zulmetmektedir. Hıristiyan ABD’nin korumasındaki
küçücük Yahudi devleti İsrail, Filistin’in yerlisi Müslüman halka zulmetmekte ve Kur’an-ı Kerim’deki
“Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Sizden kim
onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola
iletmez” (Maide, 51) ayeti tecelli etmektedir.
Kur’an-ı Kerim’de “Bütün göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır ve bütün işler (netice itibariyle) O’na
döndürülür” (Hadid, 5) ve “Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, mutlak güç sahibidir,
hüküm ve hikmet sahibidir.” (Fetih, 7) buyrulmaktadır. Yani, güç ve kuvvet sahibinin yalnız Allah
olduğunun farkına varmalı, düşmanın gücü abartmamalı ve içimizdeki “Mağlubiyet Psikolojisi”nden
kurtulmalıyız.
Allah (c.c) yine Kur’an-ı Kerim’de kötülükleri Müslümanların eliyle düzeltmek istediğini emrederek
şöyle buyurmaktadır: “Onlarla savaşın ki, Allah sizin elinizle onları cezalandırsın, onları rüsvay
etsin; onlara karşı size yardım ve zafer nasip etsin ve (baskı ve zulüm altındaki) Mü’min
toplulukların gönüllerini ferahlatsın” (Tevbe, 14).
Kur’an-ı Kerim’deki “Eğer Mü’min iseniz yalnızca Allah’a tevekkül edin” (Maide, 23) ve “Allah size
yardım edecek olursa sizi yenecek yoktur. Şayet sizden yardımını uzak ederse ondan başka kim size
yardım edebilir? Artık müminler Allah’a tevekkül etsinler” (Al-i İmran, 160) ayeti düstur edinerek
Siyonistlerin kötü emellerine dur demeliyiz.

SİYAMİ AKYEL
İSEV Genel BaşkanI

- Gurbetteki Erzurum, Dünya bölümünde yayınlandı
https://gurbettekierzurum.com.tr/haber/7064719/isevden-siyonist-isgale-tepki